asdعکس

دوازده مرد خشمگین

FM-SUB-PILOT-12 Angry Men 1957

امتیاز imdb دوازده مرد خشمگین

امتیاز :9

سال تولید :1957

یک هیئت منصفه سعی می کند با سوق دادن همکارانش به تجدیدنظر در شواهد , از سقط عدالت جلوگیری کند.در این جریان ....