asdعکس

روزهای بی نام

The Nameless Days

امتیاز imdb روزهای بی نام

امتیاز :4.2

سال تولید :2022

در مرز بین ایالات متحده و مکزیک, هر 20 سال یک بار, روزهایی وجود دارد که مردم محلی آن را بی زمانی می نامند. در این زمان خدایانی که قبیله باستانی آزتک برایشان قربانی می کردند, به زمین فرود می آیند تا جان انسان ها را بگیرند.